Via deze website wordt informatie van verschillende aard beschikbaar gesteld. Tenzij expliciet anders vermeld zijn alle gegevens op deze website eigendom van

Cloud Computer Company
Lambermontstraat 28
2000 Antwerpen

(verder 3xC genoemd)

3xC is eigenaar van deze website. De inhoud van deze website mag onder geen enkele vorm gereproduceerd worden tenzij met toestemming van 3xC. De inhoud van deze website is louter informatief. 3xC kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor enig gebruik of misbruik van de informatie van deze website.

3xC kan ten allen tijde informatie op deze website aanpassen of verwijderen.

U kunt zich als gebruiker aanmelden op de ‘toegangspoort voor mede-eigenaren’. Uw aanmeldgegevens krijgt u via de betreffende syndicus. Uw persoonlijke gegevens en de gegevens van uw residentie(s) die via deze toegangspoort beschikbaar worden gesteld vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de syndicus van betreffende residentie(s). Het is de syndicus die deze gegevens beheerd en beschikbaar stelt op deze website. 3xC is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de volledigheid of juistheid van deze informatie. Op de website wordt duidelijk aangegeven of bepaalde gegevens door de syndicus worden beheerd. Deze gegevens moeten als vertrouwelijk worden behandeld, en de toelating om deze gegevens te reproduceren of aan derden door te geven moet u expliciet verkrijgen van de syndicus die de gegevens op de website ter beschikking geeft gesteld. Verder dient u zich te houden aan eventuele bijkomende bepalingen voor het gebruik van deze website die u bij de aanvraag van een account en login op onze website , via betreffende syndicus, hebt onderschreven.

3xC of syndicus behouden het recht om bij vermoeden van misbruik bepaalde accounts tot nader order toegang te ontzeggen tot deze website.

3xC zal de gegevens op deze website, met inbegrip van gegevens beschikbaar gesteld door een syndicus,  nooit verspreiden of verkopen aan een derde instelling. Elke gebruiker heeft via deze website permanente toegang tot zijn/haar persoonlijke gegevens om die aan te passen indien nodig. Voor bepaalde aanpassingen moet de gebruiker zich richten tot zijn syndicus. 3xC aanvaard geen enkele vraag of opmerking over gegevens die door een syndicus op de website beschikbaar zijn gesteld.

3xC verspreidt nooit persoonlijke gegevens, behalve om zich te houden aan legale verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk juridisch bevel. 3xC beschouwt alle verkeer uitgaande of bestemd voor de klant als zijn/haar bezit. Dit Internetverkeer zal nooit gebruikt worden om illegaal toegang te verkrijgen tot de abonneegegevens, deze te vernietigen of om het privé leven van de abonnee te bedreigen. Het gegevensverkeer kan gecontroleerd worden voor interne redenen en om de kwaliteit van onze service te controleren. De gegevens die op deze manier verkregen zijn worden vertrouwelijk behandeld.

Elke syndicus die gebruikt maakt van deze website onderwerpt zich aan dezelfde regels als 3xC wat betreft de bescherming van uw privé-gegevens.

Geschillen

Alle geschillen met betrekking tot diensten verleend via deze website moeten geregeld worden tussen de betreffende gebruiker en de syndicus die het gebruiksrecht geeft verleend door het beschikbaar stellen van een account met aanmeldgegevens aan deze gebruiker. 3xC komt hier in geen geval tussen.

Bescherming en confidentialiteit van de data op de machines

3xC houdt zich aan het feit dat de logfiles, data opgeslagen in databases, mailverkeer en websites vertrouwelijk worden behandeld voor zoverre deze gegevens voldoende afgeschermd zijn door de gebruikers. Inbreuken via ftp of door een hacker vallen niet onder de verantwoordelijkheid van 3xC.

MiVeCo.COM BVBA, gevestigd te 2000 Antwerpen,  Lambermontstraat 28, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Cloud Computer Company is een divisie van MiVeCo.COM BVBA

Contactgegevens:

https://opensyndic.3xc.be/NL

Lambermontstraat 28, 2000 Antwerpen

Tel :  +32 3 491 07 00

Danny Zeegers is de Functionaris Gegevensbescherming van MiVeCo.COM BVBA, hij is te bereiken via info@3xc.be

Persoonsgegevens die wij verwerken

MiVeCo.COM BVBA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Wij maken u er attent op dat in weze alle contacten en registraties enkele zakelijk gerelateerde contactgegevens mogen bevatten. Zo u privé communicatie middelen zou doorgeven beschermen wij deze door de hieronder aangegeven procedure.

Al onze communicatie zal communicatie van algemeen belang zijn, namelijk om u op de hoogte te houden van de evolutie van onze toepassingen OPENSyndic en OPENRental, het waarschuwen van technische verbeteringen, de contractuele dienstverlening. Indien u bij ons een klantenrelatie aangaat gelden hiervoor alle wettelijke bepalingen zoals aangegeven in de u toegezonden overeenkomst. Voor de bewaar termijn geldt altijd de termijn van wettelijke verplichtingen. Indien u uit onze systemen wenst geschrapt te worden als zakelijk relatie zullen eerst alle wettelijke verplichtingen van beide partijen vervallen zijn.

Hieronder vindt u een overzicht van de eventuele persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@3xc.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

MiVeCo.COM BVBA verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

MiVeCo.COM BVBA neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van MiVeCo.COM BVBA) tussen zit. MiVeCo.COM BVBA gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Al onze contactformulieren worden verwerkt door MailChimp. Deze applicatie is GDPR compliant en bevat de mogelijkheid dat u uw gegevens wijzigt, en op wens laat schrappen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

MiVeCo.COM BVBA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens   Bewaartermijn  Reden

Personalia                                               > 10 jaar  > verzekeren van onze diensten

Adres                                                        > 10 jaar > contacten voor algemeen belang

Email en telefoon                                   > 10 jaar > contacten voor algemeen belang

Delen van persoonsgegevens met derden

MiVeCo.COM BVBA verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MiVeCo.COM BVBA gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MiVeCo.COM BVBA en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@3xc.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw eID (identiteitskaart) met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, geboortedatum, geslacht, nationaliteit, kaartnummer zwart (of onleesbaar). Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

MiVeCo.COM BVBA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

MiVeCo.COM BVBA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@3xc.be